انواع مصاحبه‌های شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

انواع مصاحبه‌های شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
This دوره is currently closed

در این دوره کوتاه اما بسیار مهم، با انواع مصاحبه‌های شغلی از قبیل تلفنی، پنلی، گروهی و نظایر اینها و نحوه آمادگی برای آنها آشنا می‌شویم.

Scroll to Top