راهنمای تحصیل در مراکز آموزش عالی کانادا​

با ثبت نام در فرم زیر، لینک نسخه‌ی رایگان کتاب را دریافت خواهید کرد.

آنچه از این کتابچه می‌آموزیم

در کمترین حجم و کوتاه‌ترین زمان مهم‌ترین نکات را بیاموزید

  • توجه به نکاتی که قبل از انتخاب رشته تحصیلی مهم هستند؛
  • تقسیم اقدامات به گام‌های روشن، عملی و کارآمد؛
  • آشنایی با منابع موثق دولتی؛
  • بیان توصیه‌ها و نکاتی که موجب صرفه‌جویی در وقت و انرژی صرفه‌جویی می‌شوند؛
  • معرفی اطلاعات مفید سایت و خدمات مرتبط ما با هر یک از گام‌ها؛

یک راهنمای کم حجم و مفید

الآن در دسترس شما!

مرحله اول

گام‌های پیش از هرگونه اقدام

ﮔﺎم اول، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﺎم دوم، ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ

مرحله اول - تحصیل در کانادا

مرحله دوم

اقدام برای تحصیل

ﮔﺎم ﺳﻮم، ﯾﮏ مرکز و دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم، در آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐنید
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ، ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اقدام کنید
گام ششم، برای دریافت مجوز تحصیلی اقدام کنید

مرحله دوم - تحصیل در کانادا

مرحله سوم

اقدامات پسینی، سفر به کانادا و ورودی کم‌دغدغه

ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎم ﻫﺸﺘﻢ، ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و آینده بهتر وارد ﮐﺎﻧﺎدا شوید

Study_canada_eBook_Form

دسترسی به کتابچه راهنمای تحصیلی ​

با تکمیل این فرم به نسخه رایگان فایل پی دی اف کتابچه دسترسی خواهید داشت.


پیمایش به بالا